معرفی بخش جراحی عمومی و تخصصی :

بخش جراحی عمومی و تخصصی شامل موارد زیر می شود :

بخش عمومی : 

فتق اینکوینال

تیروئیدکتومی

هموروئید

آپاندکتومی

انسداد روده

ماستکتومی

سینوس پیلونیدال

کوله سیستکتومی

فتق نافی و فتق شکمی

فیستول

گاسترکتومی

درمان چاقی (بای پس)

جراحی کلورکتال

جراحی پاراتیروئید

و…..

بخش اختصاصی : 

شامل موارد زیر می شود : 

معرفی

بیمارستان های ارائه خدمات جراحی عمومی و تخصصی

با معرفی برترین بیمارستان ها در زمینه خدمات جراحی عمومی و تخصصی تحت نظر شرکت جهان پخش آرام ، بهترین بیمارستان را برای بیماری خود انتخاب کنید